VÝROČÍ BITVY U SLANÉHO KAMENE

Milan Trnka, 19. března 2022

19. srpna uplyne 331 let od jedné z takzvaných “zázračných” bitev, v nichž křesťanská evropská vojska zvítězila nad početně většími armádami muslimskými a odrazila tak pokusy Osmanské říše o ovládnutí a islamizaci Evropy. Mezi tato “zázračná” vítězství řadí historici boje o Vídeň (1683), o Budapešť (1686), bitvu u Moháče (1687), u Bělehradu (1688), bitvu u Zenty (1697), ale také bitvu u Slaného Kamene, jinak u Slankamenu (1691).

Osmanská říše se rozkládala na evropském území v prostoru dnešního Maďarska, Chorvatska, Srbska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Ukrajiny, Ruska a kavkazských států, na africkém kontinentě od Egypta po Maroko, v Azii kromě Turecka a Iráku zahrnovala velkou část území současné Saudské Arabie a dnešních států od Sýrie až po Jordánsko.

Vesnice Stari Slankamen leží v dnešním Srbsku nad soutokem Dunaje s Tisou, asi 40 kilometrů jihovýchodně od Nového Sadu a 60 kilometrů severně od Bělehradu.

18. srpna 1691 stály proti sobě vojska Svaté říše římské pod vedením bádenského markraběte Ludvíka Viléma a armáda turecká vedená velkovezírem Fazilem Mustafou Köprülü. Údaje o počtech obou armád jsou uváděny různými badateli různě. Vyšší odhady uvádí 34 tisíc vojáků na křesťanské straně a 75 tisíc mužů na straně muslimské, nejnižší odhady pracují s čísly 33 tisíc bojovníků na křesťanské straně a 50 tisíc na muslimské straně. Počet padlých je uváděn ve výši pět až sedm tisíc mužů mezi křesťany a dvacet tisíc na straně muslimské.

Za křesťanskou Evropu bojovaly spojené vojenské útvary především z německých států a z rakouských zemí, dále z Uher, utečenci z Chorvatska a Srbska a také vojáci z jiných středo nebo západoevropských států, mezi nimi i Moravané.

Císařská armáda markraběte Ludvíka Viléma Bádenského byla rozdělena do tří bojových uskupení: pravé křídlo pod vedením polního zbrojmistra hraběte de Souches, levého křídla pod velením polního maršálka hraběte Dünewalda a středu, kterému velel generálmajor Barfuss. Muslimové zaujímali výhodnější místo na vyvýšenině, navíc opatřené zákopy pro střelce z janičárských jednotek.

V noci z 18. na 19. srpna 1691 Turci obešli císařské pozice a napadli křesťany zezadu. Ti se však v zdánlivě beznadějné situaci nerozutekli. Zůstali na svých pozicích a to Turky překvapilo. Císařská lehká jízda napodobila tah muslimů, objela celé bojiště a tentokrát se ona dostala do zad Turkům. Barfuss nařídil vojákům středu stočit se k pravému křídlu a umožnil tak muslimům vklínit se do pozic křesťanské armády. Levé křídlo Dünewaldovo se však obrátilo také vpravo a Turci tak byli sevřeni ze tří stran. Už nebojovali za vítězství, ale za možnost ze sevření uniknout.

Vraťme se k veliteli pravého křídla císařské armády, polnímu zbrojmistru Karlovi Ludvíkovi de Souches. Byl to druhorozený syn z manželství slavného obránce Brna a Nitry Jana Ludvíka Raduita de Souches s Annou Alžbětou Hofkirchen. Narodil se roku 1645 a převzal po svém otci správu jevišovického panství (prvorozený syn Raduita de Souches byl duševně nemocný) a věnoval se po vzoru svého otce vojenské kariéře. Mnoho zpráv o jeho dětství a mládí se nezachovalo, doložena je však jeho účast v bitvě u valonského města Seneffu roku 1674 v rámci francouzsko – nizozemské války. Roku 1677 se oženil s hraběnkou Marií Annou z Puchheimu, narodila se jim dcera Marie Antonie (1683 až 1750), provdaná Pálffyová a syn Karel Josef de Souches (1684 až 1736). Matka dětí zemřela v poměrně mladém věku roku 1684. V době bitvy u Slaného Kamenu byl tedy jejich otec Karel Ludvík už sedm let vdovcem.

Zbrojmistr Karel Ludvík de Souches byl v průběhu bitvy u Slaného Kamenu postřelen kulkou z janičárských zákopů, když se postavil do čela svých vojáků a zaútočil na opevněné návrší tureckých pozic. Byl převezen do deset kilometrů vzdálené pevnosti v Petrovaradíně na Dunaji. Zde 26. srpna 1691 na následky zranění zemřel. Neví se, kde bylo jeho tělo pohřbeno, snad v Petrovaradíně. Jeho moravské panství osiřelo doslova. Postupem času se dostalo do ekonomických potíží, které skončily nucenou správou a nakonec exekucí.

Na rozdíl od svého slavného dědečka Radouita a táty Karla Ludvíka se Karel Josef de Souches nevěnoval vojenské kariéře. Zastával funkci hejtmana Znojemského kraje, zemřel roku 1736 a rod de Souches jím vymřel po meči. Jevišovice v exukčním řízení získal příbuzný Jan hrabě Ugarte z moravské větve baskického šlechtického rodu. Ugartové vymřeli po meči roku 1845, po přeslici koluje krev rodů de Souches a Ugarte v italském šlechtickém rodu Dentice di Frasso.

Na návrší nad vesnicí Stari Slankamen je v místě bitvy ze srpna 1691 postaven pomník, financovaný potomky bádenského markraběte Ludvíka Viléma Bádenského. Roku 1892 pomník projekčně zpracoval chorvatský architekt Hektor Eckhel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *