18. BOJ O NEMOŽNÉ (osmnáctá část z knihy Lubomíra Kubíka Těšínský konflikt)

 

Zprávy z Paříže vyvolaly v Československu hotové pozdvižení. Národní shromáždění urychleně zasedalo a prostřednictvím svého předsedy Františka Tomáška vybídlo prezidenta k co nejdůraznějšímu protestu. Je to už celkem zbytečné, neboť Masaryk se k zásadní výhradě rozhodl hned poté, kdy se seznámil s Benešovou zprávou. Zatím vybízí Beneše s Kramářem, aby návrh NR nepřijali. – Nejedná se o národnostní, ale o hospodářský problém – sděluje prezident poslancům, kteří toho dne v zasedací síni rozhořčeně hlučí – velmoci si musí uvědomit, že ochromují svým rozhodnutím celý náš průmysl včetně muničních závodů a zbrojovek, na jejichž bezvadném chodu jim záleží. To není zrovna uvážený krok za předpokladu, že bolševická expanze nepřestává hrozit z více stran. –

W. Wilson, jenž v květnových dnech opět pobývá v Paříži, kde se nechal v NR přechodně zastupovat Lansingem, si vyslechne Herberta Hoovera, poradce Kongresu v v hospodářských otázkách, v současnosti pověřeného řízením akce ARA (AmericanRelief Administration), což byla nevládní hospodářská organizace, zabývající se prodejem nadbytečných válečných zásob USA v zemích postižených válkou. Čistý výtěžek z prodeje byl věnován na obnovu hospodářské struktury a dobročinné účely. Hoover, pozdější prezident Unie, byl už obeznámen s poměry ve východní a střední Evropě. V posledních týdnech studoval situaci v průmyslovém Těšínsku a přilehlé oblasti Horního Slezska. Poznal nejen tamní specifické problémy, ale pochopil i význam uhelného revíru pro oba sousedící státy. Přimlouval se za myšlenku, aby karvinská pánev byla alespoň prozatímně vyjmuta z pravomoci Polska i ČSR a spravována až do úplného vyřešení sporu velmocemi Dohody. Pro svůj záměr získal podporu Britů, jmenovitě Lloyda George.

Paderewski na doporučení velmocí odcestoval 25. července do Prahy, aby vyjednával přímo s Masarykem, neboť po sérii předchozích nedorozumění ztratil důvěru k Benešovi.

V Praze mezitím došlo k posunu vnitropolitického spektra. Po červnových volbách získala přístup do parlamentu většina poslanců sociálnědemokratické strany a za premiéra vlády byl povolán Vlastimil Tusar. Kramář se počátkem července dozvěděl v Paříži o svém odvolání a nadále vystupoval už jen jako šéf národních demokratů. Před Tusarovou vládou se hromadí další problémy. Od prvním červnových dnů začaly boje na jižním Slovensku, kam pronikla armáda maďarských bolševiků a čs. jednotky utrpěly několik porážek. Oproti tomu se Poláci v Rusku vykazují úspěchy s Rudou armádou. Situace se začíná všeobecně vyvíjet v neprospěch republiky.

To vše Masaryk nespouští ze zřetele, když vystupuje v jednání s polským premiérem. Avšak nyní se zbytečně obává obvyklé polské arogance. Paderewski je podstatně jiný politik než jeho předchůdci v čele polské vlády. Je především intelektuál a veskrze citlivý umělec, realisticky posuzující možnosti v daném postavení. Argumentuje tím, že ani Polsko se neobejde bez koksovatelného karvinského uhlí, a slibuje plynulé dodávky do ČSR z revíru, pokud jej Dohoda přiřkne jeho zemi. Premiér přislíbil i výstavbu náhradní trati, paralelní s Košicko-bohumínskou dráhou. Svěřil se s obavami o osud Ruska a za větší nebezpečí než bolševismus pokládá republikánské zřízení, jež by bylo nejméně vhodnou formou vlády pro zvládnutí despoticky smýšlející aristokratické struktury v Rusku. Varuje před Kramářovým krátkozrakým rusofilstvím, které by v budoucnosti mohlo poškozovat rozvoj českopolských vztahů. Schůzka politiků vynesla přes vzájemnou zdrženlivost neočekávaný pokrok. Oba státy navzájem uznaly svoji existenci a dohodly se na navázání diplomatických styků na úrovni vyslanectví.

V Paříži mezitím pokračovalo jednání NR, která přiznala Polsku přístup k moři i přes odpor Německa. Foch spatřil v reakci Němců zlověstné znamení, urychleně povolal Beneše ke konzultacím a pokusil se od něho získat příslib podpory ČSR z jihu při předpokládaném konfliktu s Německem. Obává se, že s Polskem by nebylo možné počítat, neboť je zcela zavlečené do války se sovětským Ruskem. Beneš citlivě rozpoznal příznivou situaci a předložil vlivnému maršálovi návrh, aby svou autoritou velitele dohodových vojsk přiměl Polsko k uzavření smlouvy s ČSR o okamžitý vojenský zásah proti Německu v případě napadení některé ze signatářských stran, ale podmiňuje ji dalším závazkem o projednávání těšínského problému. Po dotazu do Prahy se Beneš dovídá, že s něčím takovým lze počítat nanejvýš symbolicky, protože od vypuknutí bojů na Slovensku není k dispozici k okamžitému nasazení ani jediný vojenský kontingent. V létě 1919 stíhají čs. oddíly nasazené do bojů na severním břehu Dunaje vleklé neúspěchy a to je výrazným podnětem pro ochabující polské naděje na znovuzískání celého Těšínska. Opět se v tisku spekuluje s podporou slovenského separatismu, neboť není v Polsku zájem, „aby se Češi roztahovali pod Karpaty“, jak zněl jeden z titulků. Poláci se od vypuknutí bojů na jihu Slovenska všemožně pokoušeli zkomplikovat postavení čs. jednotek, jak jen mohli. Transporty vlaků s válečným materiálem a vojenskými posilami do oblasti byly pod nejrůznějšími záminkami zadržovány v Těšíně, na trati v blízkosti Třince a Jablunkova se objevily překážky, nebo byly rozebrány části kolejí. To vše ostře kontrastovalo s pokračující benevolencí ČSR i nadále propouštět vojenské vlaky do Polska bez nejmenšího omezení. Mezi obyvateli, kteří mlčením vyslovují souhlas k postupu polských úřadů, se poznenáhlu rozmáhá nálada řešit problém okamžitě. Tisk tyto stále hlasitější tendence podporuje prohlašováním, že čs. armáda má nízkou bojovou hodnotu, což dokazuje na příkladech střetnutí s Maďary. Vyzval obyvatele polského původu, aby sami rozhodli o svém osudu a nečekali na podporu řadového vojska, které je vázáno boji s ruskými bolševiky.

A tak v důsledku šovinistické kampaně houstlo v Těšínském Slezsku napětí a brzy se přeneslo i do západní části, nacházející se pod českou správou. Na domech Poláků, na veřejných budovách i věžích kostelů vlají bílo-červené prapory, o překot se zakládají občanské milice a v nejednom případě se dělníci odebírají na pracoviště ozbrojeni, ať už do hutí, dolů, či továren. Po dočasném příměří opět hrozilo vážné nebezpečí přímé konfrontace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *