22. SNĚM MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU

Milan Trnka, 1. května 2017

 

V sobotu 29. dubna 2017 se v Brně – Řečkovicích uskutečnil 22. Sněm MKS.

Jedním ze dvou hlavních bodů programu bylo potvrzení platnosti Organizačního řádu Moravského kulatého stolu podpisy signatářů pod texty Základní listiny MKS a Jednacího řádu MKS. Uvedené dokumenty byly schváleny po rozpravě k připomínkám, zaslaným z jednotlivých organizací již na předchozím 21. Sněmu. Podpisem Základní listiny a Jednacího řádu MKS přestala platit ustanovení Předchozího Kodexu MKS a zanikla funkce koordinátorů.

Druhým hlavním bodem jednání 22. Sněmu bylo ustavení Rady MKS a zvolení předsednictva Sněmu MKS. Schválený Jednací řád určuje podmínky, při jejichž splnění se dostává organizace – člen MKS do šestičlenné Rady automaticky. Tyto podmínky splnily jen čtyři organizace: politická strana Moravané, Moravský národní kongres, Moravská národní obec a Společnost pro Moravu a Slezsko. Organizace, které nesplňují podmínky pro přímou účast v Radě, ale mají zájem v ní pracovat mohou požádat o zvolení za členy Rady na základě hlasování Sněmu. O tuto možnost požádali tři organizace MKS: Mladí Moravané, Morava nejsou Čechy a Moravskoslezská akademie. Delegáti Sněmu zvolili za pátého člena Rady pouze spolek Morava nejsou Čechy. Rada MKS tak zatím nedosahuje minimálního počtu šesti účastníků.

Předsedou Sněmu Moravského kulatého stolu byl zvolen Ing. Milan Trnka, delegovaný Moravským národním kongresem. Místopředsedou Sněmu se stal Mgr.Ing. Jiří Kolářský, delegovaný politickou stranou Moravané.

V rozpravě na různá témata byly předneseny jednak kritické příspěvky k údajné nečinnosti organizací v moravském hnutí, jednak podněty k budoucí práci MKS a připomínky k nutnosti respektování přijatého Organizačního řádu. Bylo také rozhodnuto, že v pořadí 23. Sněm Moravského kulatého stolu se bude konat v druhé polovině září 2017.

Členové Moravského kulatého stolu si slibují od přijetí Organizačního řádu, zvolení vedení Sněmu a od ustavení Rady zefektivnění spolupráce promoravských organizací. Tento cíl zdůrazňuje Základní listina Moravského kulatého stolu, jejíž znění v dalším zveřejňujeme.

 

ZÁKLADNÍ LISTINA MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU

Preambule

Morava jako evropský územní celek byla uznána roku 822. Moravané se jako jedni z prvních podíleli na tvorbě evropské kultury. Po hebrejštině, řečtině a latině dali světu čtvrtou liturgickou řeč a písmo – staroslověnštinu. V daných hranicích a s různou formou výkonu vlastní moci existovala Morava v evropském prostoru do roku 1948, kdy její zánik zapříčinil totalitní režim.

V čase nynější nejhlubší krize Moravy, kdy Česká republika nemíní uznat tento bezprecedentní odklon od více než tisícileté tradice Moravy, jakož ani práva Moravanů, se lidé, jimž není věc Moravy lhostejná , rozhodli, že nadále budou spolupracovat a vystupovat jednotně, a to až do doby navrácení základního práva Moravy na její existenci.

Při tomto konání budou postupovat demokraticky, v souladu s platnými zákony, tradicemi Moravy a Evropy, a to na základě následujících zásad.

Čl. I

Definování Moravského kulatého stolu

Moravký kulatý stůl je koordinační a sjednocovací platforma pro setkávání organizací a osobností, jež usilují o navrácení práv Moravy na svoji existenci.

Čl. II

Cíle Moravského kulatého stolu

(1) Umožnit občanům, jimž není lhostejné, že Morava jako tisíciletá součást Evropy není na její mapě, se setkávat, vyměňovat si informace o pořádaných akcích a sjednocovat své názory.

(2) Prostřednictvím jednotného, demokratického a spravedlivého výkladu přesvědčit veřejnost, že Moravě se děje křivda a vysvětlovat důvody, pro které má být Morava restituována.

(3) Uvedeným jednáním docílit obnovu Moravy a v jejích hranicích s Čechami ke dni 31. 12. 1948.

(4) Cílem Moravského kulatého stolu naopak není :

a/ Volit konfrontační, militantní a nepřátelský tón.

b/ Určit jaký má být rozsah moci Moravě přenesené.

c/ Rozhodnout, zda Morava má nebo nemá zůstat součástí České republiky.

Čl. III

Způsob jednání

(1) Moravský kulatý stůl bude činný na základě schváleného jednacího řádu.

(2) Základní listina Moravského kulatého stolu může být měněna pouze dodatky schválenými dvoutřetinovou většinou všech členů.

Čl. IV

Demonstrativní výčet předmětu činnosti

(1) Zaujímat postoje ke všem historickým i současným přímým i zprostředkovaným projevům snah o asimilaci Moravy a Moravanů v Čechy.

(2) Reagovat na aktuální společenské a politické dění, které se dotýká cílů Moravského kulatého stolu.

(3) Aktivně, pozitivně, logicka a argumentačně seznamova s výsledky činnosti Moravského kulatého stolu zejména :

a/ Média všech druhů a stupňů.

b/ Orgány státu.

c/ Orgánu obcí a krajů.

d/ Politické strany.

e/ Nevládní organizace.

f/ Školy a vzdělávací insitutuce.

g/ Soukromé firmy

(4) Zveřejňovat výsledky činnosti.

Čl. V

Závěrečné ustanovení

Základní listina Moravského kulatého stolu byla odhlasována, schválena a podepsána v Brně dne  . . . . . . . . . . . .  níže uvedenými signatáři :

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *