MŠE SVATÁ ZA KARLA I.

Milan Trnka, 28. října 2016

 

Na 20. října 2016, předvečer svátku Blahoslaveného Karla I. Habsbursko – Lotrinského, svátku připomínaného katolickou církví 21. října, připravilo Sdružení monarchistů z.s. Brno, ve spolupráci s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského, slavnostní Mši svatou k připomenutí a uctění památky tohoto posledního císaře rakouského, krále uherského a českého a markraběte moravského.

_mg_8319

Mše svatá byla sloužena v diecézní katedrále svatého Petra a Pavla, celebroval katedrální farář P. ThLic. Tomáš Koumal, koncelebranty byli kněží z různých míst Moravy. Hudbou a zpěvem doprovázely obřad Dómský komorní sbor a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá. Z uniformovaných organizací se zúčastnili příslušníci Řádu rytířů svatého Lazara, Řádu rytířů Božího hrobu, Královského řádu moravských rytířů, příslušníci spolku císařsko-královského četnictva, Brněnští ostrostřelci a zástupkyně Kongregace sester Těšitelek. Průběh slavnostní Mše vysílalo přímým přenosem Rádio Proglas.

_mg_8412

Císař rakouský a markrabě moravský Karel I. převzal vládu nad rakousko-uherským soustátím uprostřed světové války v roce 1917.

Jeho postoj k válečnému běsnění byl od počátku nástupu na trůn zcela zásadní: válka není řešením! Značnou část svých sil proto směřoval na ochranu válkou a bezprávím postižených vojáků i civilního obyvatelstva, na snahu nesmyslné vraždění ukončit. Pro poválečné řešení problematického rakousko – uherského dualismu navrhoval přeměnu říše na federativní stát.

 

_mg_8322To vše mu zajistilo pohrdání, výsměch a spoustu nechápajících nepřátel.

 Zemřel ve vyhnanství v roce 1922 ve věku pouhých 34 let !

V křesťanském pojetí se dějinné události nevysvětlují pouze ekonomickými vztahy, politikou, rozložením vojenských sil, nebo důsledky v sociálních rozdílech obyvatelstva. Berou se v úvahu i souvislosti mezi hříchem a pokáním. A to nejen jednotlivců ale i skupin obyvatel, kteří se svými postoji na hříchu či pokání podíleli. Z uvedeného pohledu je někdy porovnáván zánik Velké Moravy s rozbitím Rakouského mocnářství.

Jak známo, moravský král Svatopluk kvůli svým politickým ambicím přispěl k vyhnání žáků arcibiskupa – svatého Metoděje – z Moravy. Tento hřích přispěl po několika desetiletích k zániku Velkomoravské říše a k přenesení moravské koruny do sousedních Čech.

V roce 1918 střední Evropa odmítla mírové snahy svého zákonného panovníka. K jeho likvidaci byly použity stejné metody, které doprovází lidské konání od nepaměti až do dnešních dob. Císař sice nebyl zavražděn, ale byly mu poskytnuty k životu takové podmínky, které zapříčinily jeho onemocnění a předčasnou smrt.

Na území rozbitého rakouského mocnářství vznikly nové sekulární republiky. Výsledek? Jugoslávie, Československo i Rumunsko jsou zmítány národnostními rozpory, přichází německá okupace, rozpad států a druhá světová válka. Po jejím skončení pak totalitní režimy a nový rozpad Jugoslávie i Československa.

Jaké pokání mají konat národy za omyly svých vůdců? Když jejich činy i ti uvážlivější schvalovali přinejmenším mlčením, mnozí další ještě provolávali svým představitelům slávu!

V roce 2004 byl za své mírové snahy a pro příkladný křesťanský život prohlášen císař Karel I., papežem Janem Pavlem II., za blahoslaveného.

V prvé řadě bychom se měli  k památce císaře rakouského a markraběte moravského hlásit !

Přesto, že ve čtvrtek 20. října 2016 večer panovalo v Brně nepříjemné „dušičkové“ počasí, zaplnil se prostor katedrály početnými návštěvníky. Dík patří všem zástupcům

organizací, sdružených kolem Moravského Kulatého Stolu, za jejich účast. Samozřejmě členům Sdružení monarchistů Brno a členům Královského řádu svatých Rostislava a Kolumbána, dále Mladým Moravanům, účastníkům z Moravského národního kongresu a ze spolku Morava nejsou Čechy.

_mg_8364

Samotná Mše svatá byla bezesporu nezapomenutelnou událostí jak pro věřící, tak i pro ty dosud „hledající“ a konec konců i pro všechny další účastníky, kteří o významu liturgických obřadů a o osobě císaře a markraběte Karla mnoho neví. Jako příklad je možno uvést výpravu čínských turistů, kteří nešetřili gesty obdivu. Perfektní výkon obou hudebních těles, krása a pestrost uniforem i řádových oděvů, vznešená architektura dómu, samotný průběh bohoslužby a v závěru chorál císařské hymny – to vše dohromady znamená zážitek pro každého návštěvníka.

_mg_8382

Po ukončení obřadů Mše svaté se konalo uzavřené setkání organizátorů s představiteli katolických i evangelických církevních kruhů, rytířských řádů, společenských organizací a dalších pozvaných hostů. Zastoupení měl i Moravský Kulatý Stůl. Při malém občerstvení a při našem moravském víně si měli všichni co říci a dohodnout spolupráci v další činnosti.

_mg_8339

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *