MORAVSKÝ NÁRODNÍ KONGRES

Jiří P. Drápela, 29. června 2016

 

Moravský národní kongres (MNK) je kulturní a osvětovou organizací, která byla založena dne 14. září 1992 v Brně skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie, jako reakce na prohlášení pražských politiků, že Česká a Slovenská federativní republika se rozdělí podle národnostního principu na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. Myšlenka, že by v tehdejším Československu mohly být obnoveny samosprávné spolkové země, tak jak to v České národní radě navrhovali poslanci HSD-SMS, byla Čechy  i Slováky odmítnuta.

(Pozn. S odstupem let, téměř po dvaceti pěti letech, pánové M. Macek (ODS) a P. Pithart (OF), vyjádřili lítost nad skutečností, že  tehdejší politická reprezentace nenašla dost politické vůle a odvahy k restituci zemského uspořádání státu v tehdejší ČSFR).

Moravský národní kongres byl zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky v Praze dne 15. září 1992 na základě zákona ČNR č. 83/1990 Sb., a sdružuje v ideovém a kulturním společenství občany Moravy, Slezska a Čech, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří se hlásí k moravské národnosti a nebo s ní sympatizují, a kteří mají rádi nejen historii Moravy a Moravanů, ale prosazují i moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.

Za znak MNK byla zvolena moravská, červenobíle šachovaná orlice v modrém poli, nesoucí na své hrudi zlatou královskou korunu, co by symbol moravské státnosti a svébytnosti a zlatý dvojramenný (patriarší, moravský) kříž, symbolizující křesťanské a cyrilometodějské tradice Moravy.

Za heslo MNK byla zvolena část traktátu sv. Metoděje, ve kterém hovoří o významu knih. Myšlenky a pravdy v nich uvedené nelze zničit ani ohněm, ani mečem, proto tedy heslo: ANI ŽELEZU, ANI OHNI!

Prvním předsedou MNK byl zvolen významný moravský historik pan PhDr. Lubomír Emil Vilém Havlík, DrSc., Eq.M.

Dalšími předsedy (později prezidenty) byli zvoleni Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Ing. Pavel Dohnal, Eq.M., PhDr. Alena Ovčačíková, Fa.M. a Ing. Josef Pecl, CSc. Kancléřem MNK byl zvolen Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M. (více na www.mnk.cz).

V roce 1995 bylo v MNK, v rámci duchovní nadstavby, ustanoveno Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava, které v MNK pracovalo jako samostatná sekce, která se v roce 2002 transformovala ve světský rytířský řád – Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislav a Kolumbana (více na www.eqmoraviae.cz).

MNK hned v roce 1994 vydal Moravský historický sborník – Ročenku MNK 1993/1994, kde dal prostor nejen profesionálním historikům, ale také i amatérským badatelům. V dalších létech vyšlo pět MHS – Ročenek MNK a v současnosti je připravován již sedmý MHS – Ročenka MNK 2011/2016, která by měla být vydána v první polovině roku 2017.

Mimo jiné práce, které jsou připraveny k prezentaci, bych vás rád upozornil na některé příspěvky, z připravovaného MHS – Ročenky MNK 2011 – 2016, které vás jistě zaujmou.

Mgr. Ján Sombati – Společenské a právné aspekty vzniku a působenia rytierskych rádov na Blízkom východě.

MUDr. Josef Šváb – Olomoucký biskup Jindřich Zdík, tak trochu jinak.

Mgr. Martin Illáš – Dalmatské rotundy.

Jan Opálka – Odkud mohl přijít Sámo na Moravu?

Gustav Kališ – Uděláme v Přemyslovcích pořádek?

Ing. Jiří P. Drápela – Arpádovci a Tasovci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dokončení).

Ing. Jiří Kachlík, CSc. – Iroskotské, východofranské a románské misie na území pozdější Velké Moravy, Dávná svědectví nalezená v Modré u Velehradu a v Bojné u Topolčan, Horní a Dolní Lužice, Lužičtí Srbové, Římsko-katolická církev k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, Obraz Matky Boží Veverské, Zánik Velké Moravy, atd.

Ing. Pavel Dohnal – Návrh moravské Ústavy.

PhDr. Jiří Adámek – Rod Magnisů ze Strážnice, Železniční trať Přerov – Břeclav a příspěvky  dalších autorů.

Samotný MHS – Ročenka MNK bude mít cca 1000 – 1100 stran, čb i barevné přílohy, pevnou baladekovou vazbu a jistě vám přinese spoustu čtenářských zážitků.

Jelikož finanční prostředky na vydání MHS – Ročenky MNK se vždy těžce zajišťovaly, byla v předstihu vypsána subskripce – předplatné, aby byl zjištěn zájem. Na posledním jarním zasedání MNK byl termín pro zaplacení předplatného prodloužen do 31. 8. 2016.

Proto předplatné na 7. MHS Ročenku MNK 2011 2016 (jejíž cena je stanovena na 700 Kč),  můžete zasílat až do 31. 8. 2016 na účet MNK, vedený u ČSp. v Brně, a. s.  Číslo účtu je: 1345 45 9399 / 0800. Odeslání subskripce rovněž sdělte na adresu kancléře MNK Ing. J. Drápely e-mail: drapela.jiri@email.cz nebo na telefon 608 125 033.

Případní noví zájemci o členství v MNK mohou svůj zájem i adresu oznámit na výše uvedený kontakt kancléři MNK Ing. J. P. Drápelovi, který jim zašle formulář přihlášky do MNK. Těšíme se na další nové členy, kteří ponesou štafetu boje za obnovení zemské samosprávy Moravy, Slezska i Čech v České republice. Vždyť zemské uspořádání státu je vždy levnější než krajské, o čemž svědčí praxe v Rakousku, Německu i Švýcarsku.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *